header foto
 
Algemeen

Algemene Leden Vergadering - woensdag 22 mei 20.30

16-5-2013
De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van MHC Krimpen staat gepland voor woensdag 22 mei a.s., aanvang 20.30 uur, in het clubhuis. Wij nodigen u bij deze uit om op die vergadering aanwezig te zijn. 

Op deze vergadering zullen in ieder geval twee reglementen ter vaststelling worden voorgelegd aan de leden, te weten het Arbitragereglement inclusief sanctiebeleid en het Alcoholreglement. Het Arbitragereglement is in eerder stadium door de TC met de vergadering van coaches besproken en betreft een uitbreiding/aanscherping van het reeds geldende reglement zoals dat op de website is na te lezen. Het Alcoholreglement betreft het reeds door het bestuur vastgestelde reglement om aan de huidige wet-en regelgeving omtrent alcoholgebruik in sportverenigingen te voldoen. In beide gevallen wil het bestuur de reglementen formeel aan de ALV ter vaststelling voorleggen, om daarmee ook het draagvlak binnen de vereniging te waarborgen.

De volledige agenda voor de vergadering en de bijbehorende bijlagen (de genoemde reglementen) treft u bijgaand aan.
 
Wij hopen u de 22e te mogen begroeten!
 
Uw bestuur.
Bijlage

Sponsoren

Ledenaantal

MHC Krimpen heeft 324 leden!

Contact

Bezoekadres
Driekamp 7
2924 AN Krimpen aan den IJssel

Telefoon & Mail
0180 - 511 343
[email protected]

Postadres
Postbus 1020
2920 BA Krimpen aan den IJssel

Bankrekening
NL22 RABO 0146 1547 97
tnv MHC Krimpen

Mail opmerkingen en suggesties over
onze website naar [email protected]